Nega maline posle sadnje

170

Redovnim merama nege i zaštite u prvoj godini nakon sadnje malina se priprema za ulazak u period rodnosti. Osnovno je izabrati željeni uzgojni sistem, koji obezbeđuje dovoljno prostora između redova za međurednu obradu i berbu.

Za gajenje maline, u zavisnosti od sorte i primenjene agrotehnike, kao i uslova sredine, najčešće se primenjuju sistemi žive ograde i žbuna sa pravougaonim rastojanjem.

Gajenje maline u sistemu žive ograde je najbolji način kako u pogledu obezbeđenja zahteva maline, tako i u pogledu primene mehanizovane obrade, zaštite, kvaliteta plodova i visine prinosa, kao i utroška radne snage. Preporučeni razmak sadnje pri ovom uzgojnom obliku je 2,5 do 3 m x 0,25 do 0,50 m. Između redova se ne dozvoljava izbijanje izdanaka, a dozvoljen je razvoj novih izdanaka koji izbijaju iz podzemnih pupoljaka starih izdanaka. Ostavljaju se samo izdanci za zamenu. Širina pojasa rasta maline je oko 40 cm, žbunovi su međusobno razmaknuti, pa je moguća obrada. Na ovaj način, izdanci dobijaju dovoljno svetlosti.

Gajenje u sistemu žbuna sa pravougaonim rastojanjem uslovljava rastojanje između redova 2-3 m, a u redu 1-1,2 m. Sade se obično 3-4 sadnice, kako bi se što pre stvorio žbun. Prvih godina moguća je unakrsna obrada, a kasnije jedino u pravcu redova. Kod sistema špalira, koji se sastoji od stubova i žica, stubovi mogu biti od armiranog betona, drveta ili gvožđa, a postavljaju se na rastojanju od 5-6 m i na dubinu od 50-60 cm. Visina stubova iznad zemlje kreće se od 1,8-2,0 m. Na stubovima se najčešće postavljaju dva reda pocinkovane žice, prvi na 70-80 cm iznad zemlje, a drugi na 150-160 cm iznad zemlje, što zavisi od porasta letorasta u toj godini. Postavljanje stubova i žice treba uraditi u prvoj godini nakon sadnje maline.

U toku prve vegetacije potrebno je merama nege postići: pravilan rast i razvoj, prihranjivanje azotnim mineralnim đubrivima, redovno održavanje zemljišta u rastresitom stanju (uz optimalnu vlažnost), zaštitu zasada od bolesti, štetočina i korovskih biljaka i drugo.

Rezidba maline podrazumeva da se u proleće pre kretanja vegetacije, bez obzira kada je sadnja obavljena, posađeni izdanci prekrate na 20-25 cm, odnosno na 2-3 pupoljka. Nakon toga, izdanak maline treba ostaviti da se razvija. Kada se iz posađenog izdanka razvije jedna ili više mladih biljaka dužine 15-20 cm, stari izdanak se reže do zemlje da bi se sprečilo plodonošenje i podstakao razvoj i porast novih izdanaka. Ako se pojavi bočno grananje kod mladih izdanaka prve godine oni se uklanjaju, a umesto njih pojaviće se novi. Kod remontantnih sorti nakon berbe obavlja se košenje – orezivanje celokupnog nadzemnog dela biljke.

Đubrenje maline predstavlja veoma važnu agrotehničku meru. Nakon sađenja prvo treba izvršiti prihranjivanje azotnim đubrivima, a zavisno od kondicionog stanja zasada i potrebe biljaka, đubrenje se može vršiti u nekoliko navrata. U našim krajevima preporučuje se (ukoliko nije rezultatima ispitivanja zemljišta utvrđeno drugačije) KAN (27% azota), uz oprezno izvođenje, jer unošenje većih količina može naneti štete. Ako je u pripremi data puna količina osnovnih đubriva, onda se daje prihrana azotom u tri navrata. Prvo prihranjivanje je kada izbiju mladi izdanci, drugo kada porastu do 30 cm i treće kada dostignu 60 cm. Rasturanje đubriva se ne vrši po celoj površini zasada, već duž redova maline, nakon čega bi trebalo obaviti obradu adekvatne dubine ili okopavanje. Prihrana preko lista se može vršiti istovremeno sa zaštitom, a preporučuje se i u slučajevima pojave oštećenja nadzemnog dela biljke. Pored najvažnijih elemenata ova đubriva sadrže i biljne hormone za ubrzavanje rasta. Ukoliko se folijarna prihrana vrši istovremeno sa zaštitom, rastvor za tretiranje treba pripremiti po redosledu: voda + folijarno đubrivo + insekticid + fungicid.

Održavanje zemljišta se radi da bi tlo pružalo svoju funkciju, imalo dovoljno vlage, vazduha, da bi se izbeglo formiranje pokorice, da bi se uništili korovi i da bi se obavilo đubrenje u zoni korenovog sistema. U principu, ukoliko se zasad đubri, obrada ide nakon rasturanja hraniva. Preporučuje se održavanje zemljišta i njegovog mehaničkog sastava uz nekoliko plićih obrada. Između redova obrada se može obavljati tanjiračama ili rotofrezama, a u redu ručno, plevljenjem i okopavanjem. Korovi se u prvoj godini uništavaju mehanički.

Malina tokom vegetacije ima značajne potrebe za vodom, i od izuzetne je važnosti obezbediti joj optimalne uslove vlažnosti zemljišta. Navodnjava se samo po potrebi, i to pre nego što dođe do isušivanja zemljišta u zoni korenovog sistema. Tačan broj navodnjavanja zavisi od klimatskih prilika u određenoj godini i kvaliteta zemljišta. Prilikom navodnjavanja treba voditi računa da ne dođe do zabarivanja ili erozije zemljišta. Preporučuje se postavljanje i upotreba sistema za navodnjavanje „kap po kap“.

Ostala nega u prvoj godini sastoji se u zaštiti od biljnih bolesti i štetočina.

Izvor: Dipl. Inž. Ljiljana Gvozdić, PSSS Kosovska Mitrovica

Foto: Envato


reklama