Organska sertifikacija samoniklih vrsta

23

Organska sertifikacija samoniklih vrsta podleže strogim pravilima i kriterijumima sa kojima se definiše način kontrole i sertifikacije. Svetski tržišni trendovi govore da je u kontinuiranom porastu u poslednjih nekoliko godina potražnja samoniklih plodova, a organska sertifikacija omogućava veliku prednost pri njihovom plasmanu.

Kao način za dodavanje vrednosti samoniklih vrsta i proizvoda dobijenih od njih i, svakako, plasiranje po višim cenama, može da se iskoristi organska sertifikacija bez razlike da li je reč o sirovini ili o prerađevini koje se koriste u prehrambenoj, kozmetičkoj ili farmaceutskoj industriji.

Jedan od glavnih principa organskog sertifikovanja samoniklih vrsta je obaveza za uvođenje održivog iskorišćavanja, odnosno sakupljanja samoniklih vrsta, odnsno,. iskorišćavanje a da pri tom ne bude ugrožen opstanak vrste na teritoriji na kojoj se sakuplja. Organsko sertifikovanje samoniklih vrsta ne ostavlja mogućnost za preveliku eksploataciju i mogućnost za uništavanje vrste u oblasti gde se sakuplja, što je svakako jedan od argumenata za plasiranje po višoj ceni na tržištima koja imaju razvijenu ekološku svest.

Sertifikat za sakupljanje samoniklih vrsta sa organskim poreklom može da dobije pravno lice. Sertifikat se dobija za grupu vrsti koje će se sakupljati, a zastupljene su u određenoj oblasti sakupljanja, na primer, deo šumske oblasti, pa sve do celog nacionalnog parka. Za razliku od drugih organskih sertifikata, organski sertifikati dobijeni za samonikle biljke ne podležu periodu konverzije. Po dobijanju saglasnosti i izvršenoj kontroli i sertifikaciji od kontrolnog tela, samonikle biljke sakupljene u sertifikovanoj oblasti dobijaju predznak ’organski proizvodi’. Postupak za dobijanje sertifikata delimično se razlikuje od onog kod poljoprivredne proizivodnje u pogledu potrebnih dokumenata i uslova koji treba da budu ispunjeni.

Pored aplikacije za organskog proizvođača, plana za upravljanje sakupljanjem samoniklih vrsta, potrebno je da se prilože karte regiona u kojima se vrši sakupljanje sa označavanjem područja u kojima se sakupljaju pojedinačne vrste. Dopunski je potrebno da se označe rastojanja od potencijalnih izvora zagađivanja, da se izradi plan o količinama koje planiraju da se sakupe za svaku vrstu posebno, svakako u saglasnosti sa gustinom i rodnošću vrsta, sa ciljem da se obezbedi održivo iskorišćavanje i zaštita od prekomernog sakupljanja. Od nadležne institucije potrebno je da se obezbedi i potvrda da područje koje se sertifikuje u poslednje tri godine nije bilo tretirano sa preparatima koji nisu dozvoljeni za upotrebu u organskoj proizvodnji.

Sakupljanje organskih sertifikovanih samoniklih vrsta mogu da obavljaju samo sakupljači koji su prošli obuku za održivo sakupljanje samoniklih vrsta i da se nalaze na listi kod operatora koji vrši sertifikaciju. Ažurirani spisak sakupljača, i informacije o sprovedenoj obuci sakupljača, dodatni su dokumenti potrebni za obavljanje sertifikacije.

Pored sertifikovanja određene vrste u određenoj oblasti, sertifikuju se i otkupni punktovi. Da bi se izvršila sertifikacija otkupnih punktova potrebno je da punkt ima dozvolu za rad izdatu od strane nadležnih državnih ili lokalnih organa. Pri otkupu na punktovima, potrebno je da se vodi precizna evidencija o količinama i vrstama koje se sakupljaju i o područjima iz kojih potiču. Sve otkupne beleške sa količinama i generalijama sakupljača treba da se dokumentuju i da se ima jasan pregled dokumentacije o daljem postupanju sa proizvodima. Kao najvažniji deo posle obezbeđivanja održivog sakupljanja i korišćenja resursa je prativost sakupljenih proizvoda do regiona sakupljanja odnosno otkupnih punktova. Bez razlike da li se oni prodaju u zemlji ili u inostranstvu kao sirovine u svežem, smrznutom ili sušenom stanju ili se prethodno prerađuju, potrebno je evidentiranje cele dokumentacje o isporuci i plaćanju proizvoda (otpremnice, fakture, otkupne beleške, dozvole za izvoz). Svi dokumenti (finansijski i materijalni) povezani sa organskim proizvodima moraju da sadrže opis da se dokumenti odnose na sertifikovane organske proizvode.

Izvor: Vladica Gavrilović, Poljoprivredne savetodavne i stručne službe, Negotin

Foto: Pixabay


reklama