Pegavost lista cvekle

374

Gljivica Cercospora beticola dovodi do oštećenja lisne površine, što dovodi i do smanjenja prinosa korena cvekle.

Gajenje cvekle kao postrnog useva može biti interesantna povrtarska proizvodnja. U najznačajnije mere nege ove proizvodnje trebalo bi izdvojiti navodnjavanje, proređivanje, prihranjivanje, okopavanje i zaštitu od bolesti i štetočina.

Sa aspekta zaštite od bolesti i štetočina bitno je obratiti pažnju na jednu od ekonomski najznačajnijih bolesti cvekle – pegavost lista cvekle, koju fitopatogena gljiva Cercospora beticola.

Ova bolest javlja se često i može u znatnoj meri, zbog oštećenja lisne površine, da smanji i prinos korena cvekle. Osim direktnih gubitaka u prinosu, može da dovede i do pogoršanja tehnoloških vrednosti cvekle. Na parcelama sa jačom pojavom ove bolesti dolazi do većeg sadržaja štetnog azota (amino-azot).

Cercospora beticola je pre svega patogen lišća, mada se može javiti i na lisnim drškama, glavi korena, cvetonosnom stablu, delovima cveta i plodovima. Prvi simptomi se javljaju na starijem lišću u vidu sitnih okruglih i sivkastih pega koje su oivičene mrkocrvenim rubom. Tkivo u okviru pega nekrotira, često ispada, pa to dovodi do šupljikavosti lišća.

Sa starošću lišća, pege se uvećavaju i zahvataju veći deo lisne mase, a to dovodi do potpunog sušenja. Temperatura i vlažnost igraju značajnu ulogu u širenju pegavosti lista cvekle. Česte kiše i toplije vreme tokom jula, avgusta i septembra pružaju uslove za intenzivan razvoj bolesti.

Mere zaštite podrazumevaju plodored u trajanju od dve godine, uklanjanje biljnih ostataka i upotrebu zdravog semena. Od fungicida se mogu primeniti preparati na bazi flutriafola, hlortalonila, karbendazima, tiofanat-metila ili kombinacije aktivnih materija kao što su trifloksistrobin + ciprokonazol ili piraklostrobin + epoksikonazol.

Zbog izraženosti rezistencije sojeva Cercospora beticola, preporučuje se korišćenje kombinacije protektivnih i sistemičnih fungicida. U područjima gde se bolest intenzivno javlja trebalo bi gajiti sorte otporne na ovu bolest.

Izvor: dipl. inž. Zvezdana Jovanović, PSSS Požarevac

Foto: Bruce Watt, University of Maine, Bugwood.org


reklama