Postupak za ostvarivanje IPARD podsticaja

12

Mogućnost finansiranja poljoprivredne proizvodnje iz pretpristupnih fondova Evropske unije donosi i nova pravila prilikom konkurisanja za ove podsticaje.

Pre svega, zbog pojačane kontrole na samom mestu buduće investicije, kao i uvođenja faza u realizaciji projekta (odobravanja i isplate).

Period odobravanja projekta može najviše da traje devet meseci od dana podnošenja zahteva za odobravanje projekta.

Posle raspisivanja javnog poziva za dodelu sredstava iz IPARD fondova, poljoprivredni proizvođač priprema dokumentaciju (pribavljanje ponuda, izrada poslovnog plana, uverenja, dozvola i ostale dokumentacije) popunjava zahtev za odobravanje projekta kojii šalje Upravi za agrarna plaćanja, gde se evidentira njegov zahtev.

Uverenja i potvrde ne mogu biti stariji od 30 dana od dana podnošenja zahteva za odobravanje projekta. Sva dokumenta moraju da glase na podnosioca i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji.

Nakon administrativne obrade, pristupa se takozvanoj nultoj kontroli na mestu buduće investicije, gde se utvrđuje da projekat fizički nije započet. Posle ove kontrole, sledi bodovanje i rangiranje po konkursu, a zatim se na osnovu ispunjenosti uslova izdaje i rešenje o odobravanju projekta.

Između odobravanja i isplate, proizvođač realizuje investiciju sopstvenim sredstvima, na način i u roku utvrđenom rešenjem o odobravanju projekta. U zavisnosti od složenosti projekta ovo može trajati od 6 do 24 meseca. Projekat može u međuvremenu imati manje promene, za koje Uprava za agrarna plaćanja mora biti obaveštena najkasnije 30 dana pre roka za realizaciju i iste mora da odobri.

Pored fizičkog završetka investicije, realizacija podrazumeva i plaćanje svih računa u celosti.

Posle toga, počinje period ili faza odobravanja isplate koji može da traje najviše šest meseci od podnošenja zahteva za odobravanje isplate IPARD podsticaja.

Proizvođač šalje zahtev za isplatu podsticaja Upravi za agrarna plaćanja koja vrši administrativnu obradu zahteva.

Kao i na početku, obavlja se kontrola na licu mesta i ukoliko su ispunjeni svi uslovi donosi se rešenje o isplati investicije.

Poljoprivrednik i u narednom periodu mora biti spreman na jednu ili više kontrola u periodu od pet godina od datuma isplate podsticajnih sredstava.

Izvor: dipl. ing. poljoprivrede za ekonomiku Saša Stamenković, Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije

Foto: Pixabay


reklama