Za pošumljavanje Vojvodine izdvojeno više od 20 miliona dinara

20

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo rapisao je Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2018. godinu.

Predmet konkursa je sufinansiranje radova na pošumljavanju, odnosno podizanju novih šuma i sufinansiranje nabavke opreme za proizvodnju šumskog sadnog materijala.

Ukupan iznos sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu je do 20.227.517,59 dinara za realizaciju poslova.

Za pošumljavanje, odnosno podizanje novih šuma i pošumljavanje mekim lišćarima s jediničnom cenom do 120.000,00 dinara po hektaru, na ukupnoj površini do 56,41 hektara za sve oblike svojine, odobriće se ukupan iznos do 6.769.200,00 dinara. Sredstva se dodeljuju za pošumljavanje neobraslog šumskog zemljišta, poljoprivrednog zemljišta u skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i ostalog zemljišta na kojem je dozvoljeno pošumljavanje.

Sredstva će se odobravati i za unapređivanje rasadničke proizvodnje u ukupnom iznosu do 13.458.31,59 dinara. Ova sredstva namenjena su za unapređivanje rasadničke proizodnje finansiranjem nabavke opreme za proizvodnju šumskog sadnog materijala. Na primer, mašina i oruđa za rad u rasadnicima, bunara i zalivnih sistema, podizanje ograda oko rasadnika i slično.

Mogu se koristiti sadnice proizvedene u skladu s propisima kojima se uređuje šumski reproduktivni materijal. Minimalni broj sadnica po hektaru (ako nije određen planom gajenja u osnovi gazdovanja šumama, projektom pošumljavanja državnog poljoprivrednog zemljišta koje je izradio Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu i drugim posebnim projektima) za vrbu je 1.000, a za topolu 275 komada.

Rok za podnošenje prijava na konkurs sa ostalom potrebnom dokumentacijom jeste zaključno sa 20.11.2018. godine.

Sredstva po ovom konkursu dodeljuju se bespovratno u slučaju izvršenja ugovornih obaveza, a isplaćuju se na posebne namenske račune otvorene kod Uprave za trezor. Za sve tačke konkursa dinamika isplate je avansno 70% od ukupnog iznosa posle potpisivanja ugovora, a preostali deo po prijemu radova i konačnom obračunu na osnovu obima izvršenja i jedinične cene, odnosno po sprovedenoj nabavci opreme. Korisnik sredstava u obavezi je da prilikom potpisivanja ugovora preda registrovanu menicu s meničnom izjavom, kao sredstvo obezbeđenja za namensko korišćenje sredstava, kako avansnog, tako i sveobuhvatnog iznosa dodeljenih sredstava.

Korisnik sredstava dužan je u sprovođenju ugovornih obaveza postupati u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. U slučaju da se sredstva potroše nenamenski ili se ne realizuju u roku koji bude određen ugovorom, korisnik je dužan da ih vrati sa zakonskom zateznom kamatom od dana prenosa sredstava pod pretnjom aktiviranja dostavljenog sredstva obezbeđenja.

Prijave se mogu podneti poštom u zatvorenoj koverti s naznakom „Konkurs za Budžetski fond za šume 2018” na adresu: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili lično u Pisarnicu pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade na istoj adresi (radnim danom 9-14 časova).

Tekst konkursa

Pravilnik

Prijava tačka 1

Prijava tačka 2

Izvor: Agrosmart

Foto: Pixabay


reklama