Potrebe živine u vodi

16

Voda je nezamenljiva komponenta u ishrani živine, a 55-75% od ukupne mase tela otpada na vodu.

Voda je neophodna za mnoge fizioložke procese u organizmu, učestvuje u brojnim hemijskim reakcijama, prenošenju i oslobađanju telesne temperature, učestvuje u varenju i transportu hrane i proizvoda varenja kroz digestivni trakt i dr. Takođe služi i za formiranje jajeta.

Potreba živine u vodi raste sa porastom temperature spoljašnje sredine. Gubitak vode preko pluća je glavni put i način za regulisanje telesne temperature. Zato, živina teže podnosi visoke temperature od najvećeg broja sisara. Nedostatak ili odsustvo vode u toku samo jednog dana ima za posledicu drastičan pad nosivosti sledećeg ili jednog od sledećih dana. Nosilja popije u proseku 60-180 ml dnevno. Potrebna količina vode zavisi od sastava obroka, spoljažnje temperature i relativne vlažnosti, prirasta ili nosivosti i efikasnosti resorpcije vode u bubrezima u pojedinih životinja.

Količina popijene vode varira, ali se smatra da živina popije dva puta veću količinu vode od količine konzumirane hrane.

Nekoliko faktora hrane utiče na konzumiranje vode i odnos voda:hrana. Porast sadržaja sirovih proteina povećava konzumiranje vode. Peletiranje hrane povećava količinu konzumirane vode, mada odnos voda:hrana ostaje nepromenjen. Do konzumiranje veće količine vode dolazi usled povećane količine soli u ishrani. Sa povećanjem temperature iznad 21°C, povećava se i količina konzumirane vode kod brojlera za oko 7%. Živina ima sposobnost da u toku veoma toplih dana konzumira velike količine vode i na taj način se oslobađa toplote sa respiratorne površine tela.

Izvor: dipl. inž. Kosovka Jakšić, PSSS Kosovska Mitrovica

Foto: Freepik, Pexels


reklama