Najpovoljniji momenat za siliranje biljke kukuruza je faza voštane zrelosti zrna. Tada prosečna zastupljenost suve materije u biljci iznosi 30-35%, a udeo klipa u masi cele biljke je do 40%.

Ako se silažni kukuruz ubira sa sadržajem suve materije od 25%, prinos suve materije iznosiće 87% od stvarno mogućeg prinosa po jedinici površine. Ako se biljka silira sa 35% suve materije, tada se dobije 97% suve materije od ukupnog mogućeg prinosa.

Posle kasne voštane zrelosti prinos suve materije opada jer se stabljike lome, klipovi otkidaju, a list grubi. Biljka kukuruza može da se silira sama, bez dodatka. Ako se želi postići visok kvalitet silaže, preporučuje se dodavanje bakterijsko-enzimskih inokulanta ili drugih dodataka.

Biljku zelenog kukuruza trebalo bi kositi na visini 10-12 cm iznad zemlje. Zavisno od konfiguracije i čistoće parcele (neravan teren, kamen, cigla, metal…) i brzine kretanja kombajna preporučuje se košenje i na većoj visini (20 cm). Sitnija masa kukuruza lakše se transportuje, manje je zapremine pa pojeftinjuje transport, bolje se sabija, daje kvalitetnu silažu, lakše se izuzima iz silosa i jednostavnije transportuje do staje. Ovakvu silažu životinje potpunije konzumiraju i bolje iskorišćavaju.

Hibridi FAO grupe zrenja 400-700, domaće selekcije su visokokvalitetniji i mogu se, zavisno od regiona zemlje, koristiti za proizvodnju silaže kukuruzan u redovnoj setvi. U naknadnoj ili postrnoj setvi mogu se koristiti hibridi kraće vegetacije, FAO grupe zrenja 100-300. Trebalo bi birati hibride sa većim udelom klipa, tolarantne na sušu i bolesti.

Dodaci silaži

Najbolji adsorbent mikotoksina mineralnog porekla dobijeni na bazi organski modifikovanog zeolita (minazel plus) odlikuje se bipolarnošću, a time je i povećana mogućnost adsorpcije većeg broja mikotoksina. Mineralni adsorbenti mikotoksina trebalo bi da se dodaju silaži i drugim hranivima jer su korisni iz više razloga:

– kiselinski su stabilni, ne resorbuju se u organizmu
– ne sadrže štetne komponente (teške metale i nepoželjne minerale)
– ne adsorbuju vitamine, aminokiseline i mikroelemente

Dodavanje zeolita u silažu utiče povoljno na kvalitet tako što vezuje deo vlage i amonijaka i favorizuje aktivnost bakterija mlečno-kiselinskog vrenja.

Značaj zeolita:

– efikasno sprečava razvoj mikotoksina
– adsorbuje štetne materije iz organizma, teške metale, toksine, pesticide i ostale otrovne elemente
– održava stabilnim zdravstveno stanje životinja i time doprinosi manjoj upotrebi lekova
– povećava količinu i kvalitet dobijenog mleka, mesa i jaja za 6-12%

Zeolit je najjači antioksidant jer neutrališe delovanje slobodnih radikala. Neophodno je znati da prisustvo toksina u hrani kao i suvišak amonijaka u buragu veoma ozbiljno ugrožava prirodne i reproduktivne sposobnosti životinja, a potom zdravlje i kvalitet proizvoda.

Izvor: dipl. inž. Verica Lazarević, PSSS Jagodina

Foto: Meyer Dairy