Kako pripremiti Zahtev za ostvarivanje prava na IPARD podsticaj

28

Postupak za ostvarivanje prava na IPARD podršku koji se vodi pred Upravom za agrarna plaćanja umnogome je različit od postupka povodom zahteva za subvencijama iz nacionalnog budžeta, prevashodno zbog broja terenskih kontrola koje se obavezno sprovode.

Postupak se sastoji od dve faze – faze odobravanja projekta i faze odobravanja zahteva za isplatu.

U prvoj fazi podnosilac zahteva je dužan da uz Zahtev za odobrenje projekta dostavi svu potrebnu dokumentaciju koja se od njega traži kako bi uopšte ušao u proces odobravanja projekta. Pošto se projekat odobri, korisnik može započeti investiciju i završti je u roku koji mu je rešenjem o odobravanju projekata naložen.

Kad završi investiciju u predviđenom roku, korisnik podnosi zahtev za odobravanje plaćanja. U Rešenju o isplati IPARD podsticaja su navedena sva prava i obaveze koje korisnik mora da ispoštuje u narednih pet godina od momenta isplate.

Čitko popunjen obrazac zahteva, čiji je sastavni deo spisak obavezne i opcione dokumentacije, predstavlja zahtev za odobravanje projekata. Uverenja i potvrde koja se dostavljaju ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva za odobravanje projekta. Sva dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev moraju da glase na podnosioca. Prilažu se u originalu ili overenoj kopiji, a dokumenta na stranom jeziku moraju biti prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca.

Nastojte da vaša dokumentacija bude pripremljena i poslata na način propisan Pravilnikom i javnim pozivom. Naime, UAP bez razmatranja odbacuje svaki zahtev za odobravanje projekta koji je podnelo lice koje ne može da se kvalifikuje kao korisnik IPARD podsticaja u okviru ove Mere, kao i svaki preuranjen ili neblagovremen zahtev, zahtev poslat faksom ili elektronskom poštom, kao i svaki naredni zahtev istog podnosioca po istom pozivu. Iako UAP po službenoj dužnosti od nadležnih organa pribavlja podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija u skladu sa zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak, podnosilac određenu dokumentaciju može i sam pribaviti što je preporučljivo u cilju izbegavanja nepredviđenih situacija – na primer, izmirenja svih poreskih dugovanja, pa i minimalnih.

Napominjemo da je neophodno izmiriti sva dugovanja po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje – penzijsko-invalidsko, zdravstveno i osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

U svakom slučaju, ove činjenice trebalo bi proveriti pre podnošenja zahteva za odobravanje projekta, kao i sve podatke prijavljene u RPG. Ovi podaci trebalo bi da budu tačni i u skladu sa trenutnim stanjem na gazdinstvu. Proverite i da li ste u potpunosti izmirili dugovanja prema MPŠV nastala na osnovu ranije ostvarenih podsticaja ili kredita. Dokumenta koja dokazuju ispunjenost kriterijuma rangiranja ne spadaju u obavezna dokumenta od kojih neposredno zavisi odobravanje projekta. Međutim, od ovih dokumenata zavisi mesto na rang-listi, pa je poželjno da ih priložite uz zahtev za odobravanje projekta, jer u slučaju ograničenog budžeta mogu biti od velikog značaja. UAP može da zatraži i dodatnu dokumentaciju u cilju utvrđivanja i provere ispunjenosti propisanih uslova za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje.

Izvor: Snežana Petrović, PSSS Padinska Skela

Foto: Pixabay


reklama