Prodaja poljoprivrednih proizvoda na gazdinstvu

93

Mali poljoprivredni proizvođači, koji se susreću sa problemima kad je u pitanju plasman proizvoda na tržište, od 1. januara 2018. godine imaju znatno više šansi da se pozicioniraju na domaćem tržištu.

U procesu prerade proizvodi dobijaju novu vrednost i na taj način se doprinosi poboljšanju opšte ekonomske slike celog gazdinstva. Plasman gotovih, tradiconalnih proizvoda je znatno lakši i ostvaruju se veće prodajne cene. Novim pravilnikom koji je objavljen u Službenom glasniku 11. decembra 2017. godine, definisano je koje količine primarnih i prerađenih proizvoda mogu biti proizvedene i palsirane na tržište preko gazdinstva.

Pravilniom je bliže propisano, koje uslove treba da ispune objekti na gazdinstvu u kojima se proizvodi i priprema hrana za plasman na lokalno tržište. Proizvođač je odgovoran za bezbednost i kvalitete hrane koju stavlja u promet na način da ispunjava veterinarsko-sanitarne uslove, odnosno opšte i posebne uslove koji se odnose na higijenu hrane.

Na tržište se može palsirati sirovo mleko dobijeno od grla koja su dobro zdravstvenog stanja i koja nemaju oštećenja vimena. Mora se voditi računa o redovnoj dezinfekciji opreme za mužu. Proizvedeno mleko posle muže treba odmah ohladiti i čuvati na temperaturi do maksimalno 4 stepena. Krajnjem kupcu se može prodati i neupakovano mleko, u slučaju kad kupac lično prsisutvuje punjenju čistih i pripremljenih posuda. Sirovo mleko se može prodavati i uz upotrebu mlekomata. Na nedeljnom nivou, na gazdinstvu se maksimalno može preraditi 200 litara sirovog mleka.

Snabdevanje malim količinama trupova krupne divljači krajnje potrošače, odnosno maloprodajne objekte koji direktno snabdevaju krajnje potrošače, proizvođač vrši u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje službena kontrola i promet odstreljene divljači. Proizvođač koji direktno snabdeva malim količinama trupova sitne divljači krajnje potrošače, odnosno maloprodajne objekte koji direktno snabdevaju krajnje potrošače, obezbeđuje da se:

1.) meso čuva od kontaminacije
2.) osigura pripadnost unutrašnjih organa određenoj životinji, odnosno njenom trupu
3.) ako je potrebno, izvrši iskrvarenje i pri tome vodi računa o karakteristikama koje bi mogle da ukažu da meso može da bude rizično po zdravlje ljudi
4.) posude, transportni kontejneri, uređaji, oprema i vozila održavaju i da za korišćenje budu čisti
5.) skidanje kože ili čerupanje divljači obavlja samo u prisustvu krajnjeg potrošača, ako se vrši u skladu sa dobrom higijenskom praksom.

U objektu za klanje živine i lagomorfa, koji se nalazi na gazdinstvu, mali subjekt u poslovanju hranom može da obavlja delatnost klanja živine i lagomorfa samo ako su uzgajani na tom gazdinstvu. Mali subjekt u poslovanju hranom u objektu za preradu mesa na gazdinstvu može da preradi samo meso dobijeno od životinja uzgojenih na mestu gazdinstva i zaklanih u odobrenom objektu za klanje životinja. Na nedeljnom nivou maksimalno se može plasirati 100 kg proizvoda dobijenih praradom mesa.

Objekat za klanje stoke, koji se nalazi na gazdinstvu treba da ispuni sledeće posebne uslove:

1.) da ima prostor i opremu za prijem i privremeni smeštaj životinja za klanje samo ako se životinje drže u objektu za klanje u toku noći
2.) da ima prostoriju i opremu za klanje životinja
3.) da ima prostor za evisceraciju, šurenje, čerupanje
4.) da ima prostor za rasecanje životinja
5.) da ima prostoriju za hlađenje i skladištenje trupova u kojoj može da se nalazi prostor za zadržane trupove koji nisu bezbedni za ishranu ljudi, pod uslovom da može da se zaključa
6.) najmanje jednu garderobu za presvlačenje radnika
7.) najmanje jedan toalet za radnike sa opremom za pranje i dezinfekciju ruku
8.) prostor ili odgovarajući orman koji se zaključava i služi za potrebe veterinarskog inspektora.

Male mlekare godišnje maksimalno mogu preradidi 250.000 litara mleka, dok male mesare mogu da stave maksimalno 100.000 kilograma proizvoda od mesa. Mali subjekt u poslovanju hranom, odnosno proizvođač, obezbeđuje uzimanje najmanje dva uzorka godišnje za potrebe vršenja kontrole bezbednosti i kvaliteta proizvoda.

Izvor: Todo Terzić, Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Padinska Skela

Foto: Pixabay


reklama