Republička direkcija za robne rezerve oglasila prikupljanje ponuda za razmenu pasulja i pirinča

40

Republička direkcija za robne rezerve oglasila je prikupljanje pismenih ponuda za razmenu pasulja i pirinča radi obnavljanja zaliha.

Predmet oglasa je razmena belog, šarenog pasulja i belog glaziranog pirinča , za odgovarajuću količinu pasulja i pirinča iz poslednjeg mogućeg roda, radi obnavljanja postojećih zaliha.

Obaveza isporučioca je da u svom skladišnom prostoru, u ime Direkcije, čuva robu bez naknade do juna 2024. godine. Posle tog roka ima obavezu da zaključi sa Direkcijom ugovor o skladištenju i obnavljanju isporučenih količina roba.

Plaćanje je kompenzacijom posle isporuke navedenih roba koje su predmet razmene.

Sredstva finansijskog obezbeđenja su pet blanko solo menica kao sredstvo obezbeđenja ugovornih obaveza koje moraju biti evidentirane u Registru menica i ovlašćenja NBS (čiji su serijski brojevi navedeni u meničnom ovlašćenju-pismu) i potpisane od strane ovlašćenog lica Isporučioca.

Uslovi koje mora da ispunjava ponuđač:
– Pravo na učestvovanje u javnom pozivu imaju pravna lica koja su registrovana kod nadležnog organa odnosno upisana u odgovarajući registar
– Pravna lica iz prethodnog stava, koja nemaju finansijska dugovanja i koja nisu u sporu po bilo kom osnovu sa Republičkom direkcijom za robne rezerve
– Da imaju implementiran i sertifikovan HACCP sistem bezbednosti hrane – za pakovanje, skladištenje i promet prehrambenih zrnastih proizvoda, sistem upravljanja bezbednošću hrane- ISO 22000, kao i standard za bezbednost i zaštitu na radu- ISO 45001
– Da imaju u vlasništvu 1/1, skladišni prostor koji je građevinski i tehnički u funkcionalnom stanju sa ispravnom i funkcionalnom opremom, odnosno da raspolažem sa dovoljnim tehničkim kapacitetom koji je potreban za obavljanje usluga skladištenja, čuvanja, isporuke i prijema predmetnih roba, za potrebe Republičke direkcije za robne rezerve, Beograd.

Rok za dostavljanje ponuda je najkasnije do 16.novembra 2023. godine, do 10 časova.

Ponude se dostavljaju preporučenom poštom ili u pisarnicu Direkcije u Dečanskoj ulici broj 8a, 6. sprat, Beograd, u zatvorenoj koverti sa naznakom „PONUDA ZA RAZMENU PASULjA I PIRINČA RADI OBNAVLjANjA – NE OTVARATI“, na adresu REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE 11000 Beograd, ul. Dečanska br. 8a.

Otvaranje ponuda obaviće se 16.11. 2023. godine u 10:30, u sali br. 654 na VI spratu.

Sve informacije mogu se dobiti u Republičkoj direkciji za robne rezerve, Beograd, ul. Dečanska br. 8a, Odeljenje za poljoprivredne i prehrambene proizvode, i mejl office@rdrr.gov.rs.

TEKST OGLASA

Foto: Freepik


reklama