Rezidba jabuke u savremenim zasadima

371

Bez obzira na niz prednosti kod novih uzgojnih oblika jabuke, vrlo često dolazi do propusta prilikom rezidbe. Tako, na primer, u sistemu kose palmete često nastaju problemi zbog nepravilno formiranog oblika krune, jer se nisu pravovremeno i pravilno razvele i povile grane.

Ukoliko se naprave ovakve greške, kasnije je teško uspostaviti ravnotežu između rodnosti i vegetativnog prirasta.

U rodu, jabuka se orezuje u skladu sa morfološkim osobinama rodnih grančica, inteziteta vegetativnog porasta i količinom i stanjem rodnih pupoljaka. Tako na primer, sorte greni smit i elstar za razliku od većine sorti jabuka koje obrazuju cvetne pupoljke najviše na kratkim rodnim grančicama, vrlo često obrazuju cvetne pupoljke i na dužim rodnim grančicama.

Prilikom rezidbe najpre bi trebalo prosvetliti krunu, izbaciti sve izlomljene grane, grane koje se ukrštaju i koje zasenjuju jedna drugu, a potom prorediti letoraste, pri čemu bi kod jabuke trebalo voditi računa o rodu za tekuću, ali i za narednu godinu. Rezidbom se mora ostaviti dovoljan broj letorasta kako bi se na njima u toku godine formirale kvalitetne rodne grančice koje će doneti rod naredne godine. U donjem delu krune ostavljaju se razvijeniji jednogodišnji letorasti, a u gornjem delu biraju se kraći.

Posle prosvetljavanja krune i regulisanja broja jednogodišnjih letorasta, u zavisnosti od količine i stanja rodnih pupoljaka, rezidbom se reguliše njihov broj. Ako je broj pupoljaka sa obrazovanim cvetnim začecima umeren (30 – 40%), trebalo bi ih skraćivati ili samo prorediti trogodišnje i starije rodne grančice. Ako se utvrdi da je udeo rodnih pupoljaka u kojima su diferencirani cvetni začeci veliki (više od 60%), tada se iz osnove izbacuju sve izrođene grančice, a za rod ostavlja dvogodišnje drvo koje je obraslo rodnim grančicama. Ovakve dvogodišnje grane su nekada prekraćivane, a broj ostavljenih grančica na njima je zavisio od sorte, razvijenosti voćki, pa i razvijenosti samih rodnih grančica. Ovakav način rezidbe naziva se „kratka rezidba“ i ona se sve više zamenjuje „dugom rezidbom“ gde se dvogodišnje grančice ne prekraćuju. Ovom rezidbom smanjuje se bujnost voćaka, bolje je formiranje cvetnih začetaka, lakše je hemijsko proređivanje, bolja je obojenost i smanjeno je opadanje plodova.

Iako se spur tipovi kod nas sade veoma malo, ipak postoje zasadi ovih sorti, kao i mogućnost njihovog ponovnog uvođenja u proizvodnju. Kod ovakvih sorti jabuka rodne grančice su veoma kratke zbog čega su i dobile ime spur. Kod ovakvih voćaka izrođeno rodno drvo trebalo bi redovno izbacivati ili skraćivati, a ostavljati kratke rodne grančice na dvogodišnjim i trogodišnjim granama. Pošto se ovde formiraju kratke rodne grančice na skeletnim granama, pa čak i na podružnicama, trebalo bi ih proređivati ili skraćivati da bi se potencirao vegetativni prirast. Kod spur tipova potrebno je voditi računa da stabla ne prerode i u godini sa velikim brojem rodnih pupoljaka mora se uraditi oštrija rezidba.

Izvor: dipl. inž. Dejan Jocić, PSSS Jagodina


reklama