Šljivin smotavac

196

Grapholita funebrana predstavlja jednu od najznačajnijih štetočina šljive, a najštetniji stadijum je larva koja nanosi ogromne štete u uslovima prenamnoženosti, do kojih neretko dolazi u povoljnim klimatskim uslovima.

Leptiri I generacije polažu jaja u mlade plodove posle precvetavanja, kad plodovi dostignu veličini koštice trešnje. Mlada larva po napuštanju jajnog horiona luta po plodu, a zatim se ubušuje u njegovu unutašnjost. Napadnuti plod prestaje da raste i dobija ljubičastu boju i opada dok su larve u njemu još male. Na mestu ubušenja javlja se kapljica smole.

U jedan plod može da se ubuši više larvi. Larve često oštećuju i košticu u mladom plodu, a rupe oko koštice pune svojim izmetom.

Let leptira II generacije počinje sredinom jula, jaja polaže u plodove u zrenju, dok su plodovi i dalje zeleni, ali na one plodove koji su dostigli maksimalnu krupnoću. Ispilele larve se ubušuju u plod i hrane se mesom ploda. Kad završe svoj razvoj napuštaju oštećene plodove koji otpadaju ili ostaju na stablu.

Najveće štete uzrokuju gusenice II generacije.

Šljivin smotavac ima dve, ponekad i tri, generacije godišnje. Štetočina prezimljava kao odrasla larva u kokonu u kori nižih grana i stabla ili na biljnom supstratu na površini zemlje. Metamorfoza u lutku nastaje u rano proleće, obično već krajem marta, a leptiri izleću u aprilu, maju, pa čak i početkom juna. Leptiri prezimljavajuće generacije polažu jaja u mlade plodove tri-četiri nedelje posle precvetavanja. Ovipozicija se događa po toplom i tihom vremenu, bez vetra. Ženka položi prosečno 40-50 jaja. Polse piljenja, larve se ubušuju u plod i hrane se mesom ploda u okolini semenke, pri čemu se u jedan plod može ubušiti više larvi. Nakon četiri-pet nedelja larva dostiže svoj potpun razvoj, te posle toga napušta plod i odlazi u pukotine kore pri osnovi debla ili u biljni supstrat na površini zemlje radi ulutkavanja. Faza lutke traje 10-13 dana.

Let leptira prve letnje generacije počinje od kraja juna, a jaja polažu na plodove u zrenju. Maksimum leta je od početka do sredine jula. Let leptira druge letnje generacije traje od početka avgusta do sredine septembra. Letnje generacije se preklapaju. Inkubacija jaja traje 6-11 dana, potom izlazi larva koja se uvlači u plod. Larve se hrane mesom ploda i posle 20-24 dana dostižu svoj pun razvoj, a potom napuštaju oštećene plodove i odlaze ispod kore drveta gde ispredaju kokon za prezimljavanje.

Suzbijanje se vrši u periodu od završetka embrionalnog razvoja do ubušivanja gusenica (od kraja maja do kraja juna) sa obaveznim ponavljanjem tretiranja u vremenskim razmacima koji zavise od rezidualnog dejstva primenjenih preparata zbog preklapanja generacija. Što se tiče samih preparata, obično se preporuluju sredstva na bazi azinfos-metila i diflubenzurona.

Izvor: agronomija.rs

Foto: Insecta Pro, PIS Vojvodina


reklama