Svrha i značaj agrohemijske analize zemljišta

106

Agrohemijska analiza zemljišta predstavlja sliku trenutnog hemijskog stanja zemljišta. To znači da urađena analiza pokazuje koliko ima mineralnih materija u zemljištu.

Najpre, uzorci zemljišta se uzimaju sa parcela sa kojih je skinut postojeći usev (pšenica ili kukuruz ili bilo koja druga kultura), nikako dok je usev na parceli. Sa jedne parcele veličine 1 ha, uzima se prosečan uzorak od 20-25 pojedinačnih uzoraka koji se uzimaju po principu „cik-cak“ uzorkovanja. Uzorci se mogu uzimati agropedološkom sondom ili ašovom. Ovakav uzorak se uzima za ratarske i povrtarske useve do dubine od 30 cm. Za voćarske kulture se uzimaju dva prosečna uzorka, pri čemu je jedan uzorak do dubine od 30 cm, a drugi do dubine od 60 cm. Tako donet uzorak u laboratoriju se najpre obeležava i zavodi u glavnu knjigu gde dobija svoj identifikacioni broj, zatim se suši, melje, meri i priprema za analizu.

Ovakvim postupkom se posle analize dobija trenutna, odnosno prava slika stanja makro elemenata N, P i K koji su neophodni u mineralnoj ishrani biljaka. Na osnovu toga se pravi proračun mineralnih i organskih đubriva koji su potrebni za narednu kulturu koja se zasniva, kao i odnos NPK hraniva i njihova količina.

Osim ovih parametara (NPK), radi se N-min metoda, ukupan azot, kalcijum karbonati. Na osnovu svih ovih parametara može se zaključiti o kakvom je zemljištu reč i da li je ono sposobno da postigne željeni prinos i kvalitet naredne kulture koju sejemo ili sadimo. U tom cilju poljoprivrednici mogu imati veliku korist i uštedu pri odabiru i količini hraniva koju bi trebalo da unesu za sledeću kulturu.

Značaj agrohemijske analize zemljišta se ogleda u pravilnom unošenju organskih i mineralnih materija čija je količina i odnos hraniva u direktnoj proporciji sa prinosom koji, naravno, prati i kvalitet. Samim tim, ne dolazi do prekomernog i nekontrolisanog unošenja nutrijenata koji izazivaju niz štetnih posledica po gajene biljke, a naročito velike štete na zagađenje zemljišta, podzemnih voda pa samim tim i rečnih vodotokova, a najveće štete se odražavaju na ljudsko zdravlje.

Foto: Envato


reklama