U Dunav ispušteno više od 330 kg ribe i riblje mlađi

473

Akcija spašavanja ribe i riblje mlađi i njena translokacija u glavne rečne tokove reka Dunava i Save simbolično je nazvana “Milion jedinki riblje mlađi u 2021. godini vratimo Dunavu i Savi“.

Realizovana je prva uspešna akcija spašavanja u razlivu reke Save, tačnije na području SRP “Obedska bara“ 17. jula 2021. godine, a dana 19. avgusta, na području SRP “Koviljsko-Petrovaradinski rit“, zaposleni u JP “Vojvodinašume“, sektor za ribarstvo, realizovati su akciju spašavanje ribe i riblje mlađi, translokacijom u glavno korito reke Dunav.

SRP “Koviljsko-petrovaradinski rit“ nalazi se na levoj i desnoj obali reke Dunav, na njegovom srednjem toku kroz Srbiju od 1.250 do 1225 km. Rezervat zahvata prostrano inundaciono područje reke Dunav pored naselja Kovilj i Petrovaradin, po kojima je i dobio ime. Predstavlja najveći očuvani ritski kompleks koji se celom površinom nalazi u plavnom području reke Dunav (nebranjeni deo).

U ovoj akciji realizovano je spašavanja i translokacije dela zaostale riblje mlađi i ostalih jedinki autohtonih vrsta riba iz odsečenih bara Kenderat, Dugaja i Aleksina bara sa Koviljskog dela rita u glavno korito reke Dunav (Beščanski most – deo RP Srem).

Oprema i ljudstvo se premeštaju na nove lokacije, da bi do kraja avgusta i početkom septembra realizovali još nekoliko akcija spašavanja i translokacija riblje mlađi.

Naredna akcija biće na području “Apatinskog rita“ na reci Dunav, zatim razliv reke Dunav na području “Monoštorskog rita“ i verovatno, ukoliko vodostaji budu optimalni, završetak ovogodišnje akcije “Milion jedinki riblje mlađi u 2021.godini vratimo Dunavu i Savi“, biće u razlivu reke Dunav na području SRP “Deliblatska peščara“.

U akciji spašavanja i translokacije riblje mlađi učestvovao je i direktor JP “Vojvodinašume“ Kokai Roland, koji je tim povodom izjavio da JP “Vojvodinašume”, kao upravljač ribarskim područjima obezbeđuje očuvanje i održanje ribljeg fonda, kako po pitanju kvantiteta, tako i po pitanju raznovrsnosti ribljih vrsta – pre svega autohtonih.

Osim preduzimanja mera i aktivnosti u svrhu sprečavanje ribokrađe, redovno se vrši i poribljavanje ribljom mlađi iz veštačkog uzgoja.

Foto: JP “Vojvodinašume”


reklama