U parkovima Inđije postavljene feromonske klopke

81

Dr Milka Glavendekić, profesorka Šumarskog fakulteta Beograd, koja se bavi zaštitom šuma i ukrasnih biljaka, posetila je RJ Zelenilo JKP „Komunalac“ Inđija, kako bi došlo do uspostavljanje saradnje u oblasti zaštite šuma i parkova na teritoriji opštine Inđija.

U međusobnoj saradnji, postavljene su feromonske klopke za insekte, koje olakšavaju praćenje njihove brojnosti. Dobijeni podaci pokazuju koje vrste i u kojoj meri su zastupljene na određenoj lokaciji, kao i eventualnu integralnu zaštitu od istih.

Klimatske promene sa povećanjem temperature utiču na skraćenje razvića nekih insekata i kod nekih se povećava broj generacija. Zato je potrebno redovno praćenje invazivnih vrsta, novih štetočina i alergenih insekata.

Feromonske klopke su postavljene u parku kod O.Š. „Jovan Popović“, u ulici Đorđa Vojnovića, i u parku u Novom Slankamenu.

Klopke su postavljene na lipi, brezi, jasenu i crnom boru. Ciljane su vrste azijska i borova strižibuba i smaragdni jasenov svrdlaš.
Foto: JKP „Komunalac“ Inđija


reklama