U Republici Srpskoj usvojen Zakon o lovstvu

90

Narodna skupština Republike Srpske, na Desetoj redovnoj sednici usvojila je predlog novog Zakona o lovstvu, čime je sektor lovstva dobio još čvršće temelje za održivo gazdovanje lovnim resursima u Republici Srpskoj.

S obzirom na činjenicu da je već sada stari Zakon o lovstvu donesen 2009. godine, jasno je da tada pisana pojedina zakonska rešenja danas odstupaju od stvarnih potreba za uspešno sprovođenje neohodnih gazdinskih mera. Tako su novim zakonom regulisana pitanja upotrebe lovačkih pasa, zatim su preciznije regulisana prava i nadležnosti korisnika lovišta kod saobraćajnih nezgoda sa učešćem divljači, kao i pitanja u vezi sa uklanjanjem pasa i mačaka lutalica. Novim Zakonom su takođe data veća ovlašćenja lovočuvarskoj službi, a zatim su i pojedini članovi kaznenih odredaba usklađeni sa Krivičnim zakonikom Republike Srpske.

Istovremeno, iz sistematike divljači u novom zakonu su uklonjene vrste koje nisu lovna divljač, dok su pojedine vrste prebačene iz trajno zaštićenih u lovostajem zaštićene, te i iz nezaštićenih u lovostajem zaštićene. Pored navedenog, novim zakonom su uređena i druga brojna pitanja iz celokupnog sektora lovstva u Srpskoj.

Novi Zakon o lovstvu stupiće na snagu posle njegovog objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Foto: Envato


reklama