’Vojvodinašume’ spremile oko 850.000 sadnica za predstojeću jesenje-prolećnu sadnju

12

Pred šumarstvo se stalno postavljaju novi zahtevi od šire društvene zajednice, koji se moraju uzeti u obzir prilikom planiranja i sprovođenja aktivnosti u šumi. U Evropi su ti zahtevi doveli do velikih promena u planiranju gazdovanja šumama i šumskim zemljištem, kao i drugim ekosistemima, a JP ’Vojvodinašume’ se uspešno prilagođava takvim izazovima.

Zdravu životnu sredinu i održivi razvoj društvene zajednice u njoj, nije moguće zamisliti bez šume. Šumski ekosistemi imaju izuzetan društveni značaj zbog proizvodnih, zaštitno-regulatornih, socijalnih i kulturnih funkcija. Zbog toga, poslovanje Preduzeća koje gazduje i upravlja šumama u velikoj meri podleže javnom posmatranju i duboko je ukorenjeno u društveni sistem vrednosti i normi.

Posle završetka vegetacionog perioda, i kad opadne lišće sa sadnica listopadnih vrsta drveća, započeće nova sezona pošumljavanja u JP „Vojvodinašume“. Ove godine je potreban sadni materijal proizveden u 13 od ukupno 15 rasadnika Preduzeća.

Planirano je da se, ukoliko uslovi na terenu dozvole, obnova šuma izvrši na površini od oko 1.450 hektara, a nove šume će biti zasađene na oko 95 hektara.

Za ovaj posao je obezbeđeno ukupno oko 849.390 kvalitetnih jednogodišnjih i dvogodišnjih sadnica. Kao i do sada, najviše će biti posađeno sadnica topole (498.680), vrbe (123.430), poljskog jasena (123.000), hrasta lužnjaka (55.000), crnog bora (24.520), bagrema (20.000) i crnog oraha (4.760). Zbog izostanka uroda semena hrasta lužnjaka, u novoj sezoni neće biti pošumljavanja setvom semena ove plemenite vrste tvrdih lišćara.

Pored pripremljene površine i kvalitetnog repro materijala, potrebno je obezbediti i radnu snagu od koje u velikoj meri na kraju zavisi da li će uspeh pošumljavanja biti dobar, ili će naredne sezone uslediti popunjavanje, pa i ponovno pošumljavanje na lokalitetima gde je opstalo manje od 50% sadnica. Nažalost, zbog zabrane zapošljavanja novih radnika poslednjih godina, sa jedne, i male naknade za angažovanje povremene radne snage po ugovoru za usluge sa druge strane, realno je za očekivati da će kvalitet sadnje biti usko grlo.

U „Vojvodinašumama“ se nadaju da će im vremenske prilike i ove godine biti saveznici, da će padavina biti dovoljno na početku i tokom naredne vegetacije, kako bi bar sušenje sadnica u kulturama i plantažama zbog izostanka vlage u zemljištu bilo svedeno na minimum.

Foto: vojvodinasume.rs, Pixabay


reklama