Za 20 godina na administrativnoj granici sa KiM pokradeno 640.000 kubika drveta

80

U proteklih 20 godina duž administrativne linije sa Kosovom i Metohijom evidentirano je preko 640 hiljada kubika bespravno posečenog drveta, ukupne vrednosti oko 2,6 milijardi dinara.

JP „Srbijašume“ je od planiranih radova u 2019. godini na sanaciji oštećenih šuma duž administrativne linije sa KiM zaključno sa majem 2020. godine realizovalo 14 odsto površina u odnosu na plan, navodi se u izveštaju Državne revizorske institucije (DRI) o reviziji svrsishodnosti poslovanja „Pošumljavanje u Republici Srbiji“.

Prema podacima iz Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja 2014-2024. godine i Nacionalne inventure šuma iz 2009. godine, stepen šumovitosti u Srbiji je 29,1 odsto, dok bi prema postavljenim ciljevima u Prostornom planu Republike Srbije optimalna šumovitost trebalo da bude 41,4 odsto.

U periodu od 2015. do 2019. godine smanjivala se površina novoosnovanih šuma za oko 40 odsto, sa 992 hektara u 2015. godini na 614 hektara u 2019. godini.

DRI dodaje i da Srbiji nisu doneta sva planska dokumenta u šumarstvu, kao ni akcioni planovi za njihovo sprovođenje, što ukazuje da nisu preduzete sve aktivnosti u cilju efikasnog planiranja razvoja šuma i šumarstva.

Prema podacima Uprave za šume, u Srbiji postoji oko 40 hiljada hektara državnih šuma i šumskog zemljišta upisanih na državne organe i lokalne samouprave, koji po važećim zakonima ne mogu biti korisnici šuma. Takođe, na preko 86 hiljada hektara šuma nalazi se na zemljištu koje se u katastru vodi kao poljoprivredno, što stvara rizik da se navedenim površinama ne gazduje u skladu sa zakonom.

Dodatno, jedinstveni informacioni sistem za šume i šumarstvo Republike Srbije nije u potpunosti uspostavljen što stvara rizik da se ne obezbeđuju sve neophodne informacije o stanju i promenama šumskog fonda za potrebe planiranja, praćenja stanja i izveštavanja, što otežava sprovođenje nadzora.

DRI je posle sprovedene revizije Upravi za šume predložila da donese Program razvoja šumarstva, sa akcionim planom za njegovo sprovođenje, a u skladu sa Zakonom o šumama.

– Kako bi se površine na kojima je stvarno stanje šuma na zemljištu koje se vodi kao poljoprivredno, nakon izvršene promene upisa u katastru nepokretnosti, dodelile pravnim licima koja gazduju šumama u državnoj svojini u skladu sa Zakonom – navodi se u izveštaju DRI.

Foto: Pixabay


reklama