Zasnivanju organske proizvodnje – korak po korak

44

Procedura sertifikacije organske proizvodnje započinje se izborom sertifikacione kuće, kojoj se podnosi prijava za uključivanje u organsku proizvodnju. Na osnovu te prijave, sertifikaciona kuća će sastaviti Ugovor i dodeliti evidencioni broj.

Podaci koji se navedu u prijavi moraju biti precizni i tačni, jer su to podaci koje će kontrolna organizacija proveravati na terenu.

Sertifikacione kuće su dužne da obave jednu kontrolu, međutim, po proceni rizika može doći i do vanrednih kontrola. Razlika između redovne i vanredne kontrole je u tome da pri vanrednoj kontroli nisu u obavezi da najave dolazak, već sami odlaze na njivu i vrše kontrolu.

Kada se potpiše Ugovor, proizvodnja je zvanično u procesu konverzije. U periodu konverzije, kao i u kasnijoj proizvodnji, preporučuje se upotreba knjige polja. U njoj se vodi evidencija o površinama, izvršenom đubrenju, borbi protiv štetočina, semenu i sadnom materijalu, o domaćim životinjama i njihovoj ishrani. Neophodno je imati i precizno nacrtane karte polja, sa granicama i označenim susednim parcelama (vrsta useva i metoda proizvodnje).

Ukoliko se polje na kome se sprovodi organska proizvodnja graniči sa poljem na kojem se sprovodi konvencionalna proizvodnja, neophodno je uvesti „granični pojas“ pri čemu se proizvodi iz graničnog pojasa tretiraju kao konvencionalni. Pri prelasku sa konvencionalne na organsku proizvodnju, poštuje se period konverzije, različitog trajanja u zavisnosti od biljne vrste. Tokom perioda konverzije primenjuju se propisi iz Zakona o organskoj proizvodnji. Periodi konverzije za jednogodišnje ili dvogodišnje useve, kao i za pašnjake i višegodišnje krmno bilje traju 24 meseca (pre sejanja), a za višegodišnje biljke 36 meseci. Važno je napomenuti da se po isteku dvanaest meseci od početka perioda konverzije proizvodi mogu plasirati na tržište uz naznaku da su iz perioda konverzije.

Izvor: mr Anka Kačarević, PSSS Padinska Skela

Foto: Free Images


reklama