Zimski pregled voćaka na prisustvo štetočina

319

Zimski pregled voćaka je veoma značajna mera, jer se na taj način može ustanoviti prisustvo i brojnost prezimlјujućih formi štetočina.

Na osnovu tih rezultata moguće je predvideti njihovu pojavu u toku vegetacije. U isto vreme, to je signal da se pravovremeno reaguje (prvim zimskim prskanjem) i tako izbegnu moguće štete. Na taj način se štetočine posle mogu lakše suzbijati i držati pod kontrolom. Da bi se znalo koje su štetočine pronašle utočište u voćnjaku, prvo bi ih trebalo prepoznati, vizuelnim pregledom i lupom, u periodu mirovanja pa do početka vegetacije.

U zavisnosti od mesta gde prezimlјavaju, potrebno je pregledati debla (površina ili ispod ispucale kore), korenov vrat, grane (na površini, u pukotinama, na mestu grananja, oko pupolјaka) i opalo lišće.

Polifagne štetočine, koje se javlјaju u sazadima koštičavog i jabučastog voća, prezimlјavaju u stadijumu jaja oko pupolјka (veliki i mali mrazovac, crveni voćni pauk), ili se jaja nalaze pod štitom uginulih ženki (zapetasta štitasta vaš), ili u jajnim leglima (gubar i kukavičja suza). Druga grupa ovih štetočina prezimljava u stadijumu larve različitih uzrasta na stablu (krvava vaš, kalifornijska štitasta vaš) ili formiraju zimske gusenične zapretke (žutotrba i glogovac).

Imajući u vidu značaj zimskih pregleda, savet voćarima je da obavezno provere prisustvo jaja lisnih vašiju, crvenog voćnog pauka, pojedinih štetnih leptira (gubar, kukavičja suza), zatim larve šlјivine štitaste vaši, kalifornijske vaši, krvave vaši, zapredene gusenice smotavca… Prag štetnosti se mora utvrditi za svaku štetočinu kako bi se donela odluka da li, kada i kojim bi preparatima trebalo sprovesti hemijsku zaštitu.

Ako se uoče ove štetočine, njihova brojnost se može smanjiti mehaničkim putem – skidanjem jajnih legala, guseničnih zapredaka, odsecanjem naselјenih grana i izdanaka, čišćenjem naselјene kore…

Zimsko prskanje je neophodno da bi se suzbila kruškina buva, a to se mora obaviti pre polaganja jaja, jer se tada postiže najveći uspeh, a može znatno i da smanji populaciju štitastih vaši. Kod ostalih voćnih vrsta trebalo bi sačekati da se prezimlјujući stadijumi štetočina „probude“, kako bi nanesena mineralna ulјa dala najbolji efekat.

Lisne vaši koje imaju veliki broj generacija godišnje prezimljavaju u obliku crnih jaja koja su smeštena pojedinačno na kori jednogodišnjih i dvogodišnjih grančica. Grančice za pregled trebalo bi uzimati sa slučajno odabranih stabala na više mesta u voćnjaku. Ako se pronađe više od 25 jaja lisnih vaši na jednom metru grančica, to znači da se prva generacija može očekivati u kritičnom broju. Breskvina zelena vaš zimska jaja polaže uz pupolјke.

Osim lisnih, tokom zime možemo na voćkama i vinovoj lozi susresti i populacije štitastih vašiju. Većina su polifagne vrste.

Šlјivina štitasta vaš je jedna od najvećih štetočina šlјive. Pored šlјive, napada i vinovu lozu. Odrasla vaš je lјubičastosmeđa, a prezimljava kao larva drugog stadijuma na granama i stablu. Vrlo je otporna na niske temperature.

Kalifornijska štitasta vaš je izraziti polifag. Najčešće se nalazi na jabuci, krušci, brekvi, ribizli, dunji, a napada i vinovu lozu. Uzrokuje sušenje stabla. Vaš ima okrugli tamnosivi štitić, a prezimljava kao larva prvog ili drugog stadijuma.

Poseban problem poslednjih godina predstavlјa sve veće širenje jabučne krvave vaši. Prezimlјava kao larva oko korenovog vrata na dubini 10-15 centimetara, a manji deo prezimljava u pukotinama ili ispod kore drveta jabuke. Prag tolerancije je deset odsto naselјenih stabala jabuke. Kolonije se vrlo lako zapažaju u vidu bele vataste navlake u pukotinama kore, ranama od rezidbe, jednogodišnjim ranama i deblu. Krvava vaš sisanjem sokova izaziva ubrzano delјenje ćelija i na oštećenom mestu dolazi do hipertrofije tkiva. To zadeblјalo tkivo odumire, kora puca, suši se i dolazi do stvaranja rak-rana na granama. Rak-rane potom naselјavaju glјivice paraziti rana i staklokrilac. Krvava vaš može da podnese veoma niske temperature, i do -27 Celzijusovih stepeni.

Crveni voćni pauk prezimljava u stadijumu zimskih jaja koja su izrazito crvene boje. Za utvrđivnje njihovog broja uzimaju se dvogodišnje grančice sa po dva pupolјka. Kritičan broj u zimskom mirovanju je 1.000 jaja po uzorku (na jedan metar višegodišnje grančice), odnosno deset jaja po pupolјku, što znači da ako ih ima više, može prouzrokovati znatne štete. Da se to ne bi dogodilo potrebno je kontrolisati pilјenje larvi iz jaja, a i njihovo naselјavanje na listove. Za suzbijanje se koriste akaricidi.

Molјac (miner) kružnih mina prezimlјuje u stadijumu lutke u belom kokonu koji je sa dva kraja vezan i nalazi se u pukotinama. Kritičan broj u vreme zimskog pregleda je 10-20 lutki po stablu.

Jabučni cvetojed prezimlјava kao odrasla štetočina u voćnjaku. Smotavci pupolјaka prezimlјavaju na voćkama kao gusenice na zaklonjenim mestima ili kao jajna legla. U zemlјi prezimlјavaju jabučne, kruškine i šlјivine osice, trešnjina i kruškina stenica, voćne pipe, a u opalom lišću mineri.

Izvor: dipl. inž. Sandra Miletaković, PSSS Kruševac

Foto: Pixabay, Free Images, Kansas Department of Agriculture , Bugwood.org, University of Georgia Plant Pathology, University of Georgia, Bugwood.org, Jan Samanek, Phytosanitary Administration, Bugwood.org


reklama