Značaj adsorbenata u borbi protiv mikotoksina

57

Stočna hrana, pogotovu ona koja se koristi za ishranu goveda, često je kontaminirana plesnima i njihovim sekundarnim metabolitima, mikotoksinima ili toksinima prisutnih bakterija. Prisustvo toksina u hrani, kao i suvišak amonijaka u buragu, veoma ozbiljno ugrožavaju prirodne i reproduktivne sposobnosti životinja, a potom zdravlje jedinke i kvalitet proizvoda.

Aflatoksini se izlučuju u mleko u formi M1 u količini oko 1,7% od ukupne količine toksina unete obrokom. Zbog toga mnoge zemlje zakonom limitiraju rezidue aflatoksina M1 u mleku. Slično aflatoksinu M1, zearalenon i njegov metabolit beta-zearalenon su takođe pronađeni u mleku krava. Zbog toga se mikotoksinima kontaminiranim hranivima dodaju adsorbenti mikotoksina mineralnog ili organskog porekla.

Najnoviji adsorbenti mikotoksina mineralnog porekla dobijeni na bazi organski modifikovanog zeolita (minazel +) odlikuje se bipolarnošću, a time i povećanim mogućnostima adsorpcije većeg broja mikotoksina. Adsorbenti toksina organskog porekla dobijeni savremenim biotehnološkim postupcima odlikuju se takođe veoma visokom sposobnošću vezivanja većeg broja mikotoksina.

Najnovije generacije adsorbenata mikotoksina zasnivaju se delom i na određenim enzimima koji imaju sposobnost da razlažu mikotoksine čime se dobija komplementaran sinergistički efekat između adsorbenata i enzima. Kvalitetni adsorbenti mikotoksina mogu da adsorbuju aflatoksin 90-95%, zearalenon 70-80%, fumonizin 60%, a dodaju se u obroke najčešće u količini od 0,2% u odnosu na suvu materiju.

Mineralni adsorbenti mikotoksina dobijeni tehnološkom preradom prirodnog zeolita mogu se koristiti kao dodaci stočnoj hrani jer ispunjavaju sledeće uslove:

– kiselinski su stabilni – ne resorbuju se u organizmu
– ne sadrže štetne komponente (teške metale i nepoželjne minerale)
– ne adsorbuju vitamine, aminokiseline i mikroelemente.

Izvor: dipl. inž. Verica Lazarević, PSSS Jagodina

Foto: Pixabay


reklama