Značaj planiranja voćarske proizvodnje – Investicioni projekat u voćarstvu

62

Voćarstvo je jedna od najproduktivnijih poljoprivrednih grana. Zahvaljujući velikom broju voćnih vrsta, omogućeno je korišćenje brojnih lokacija i područja sa veoma različitim zemljišnim i klimatskim uslovima za voćarsku proizvodnju, pa i zemljišta slabijih fizičkih, hemijskih i drugih osobina, kao i zemljišta sa većim nagibom.

Svaka proizvodnja, u voćarstvu i vinogradarstvu može se organizovati na više načina, od kojih svaki predstavlja jedan oblik organizacije proizvodnje. Zbog toga veoma bitan i neizostavan činilac u planiranju voćarske proizvodnje trebalo bi da bude izrada Investicionog projekta za podizanje voćnjaka.

Investicioni projekat je dokument koji do detalja opisuje proces ulaganja u stvaranju nekog novog objekta ili osnovnog sredstva, način njegovog funkcionisanja i ekonomske efekte njegovog uspostavljanja.

Šta sadrži jedan investicioni projekat

Pored uvodnog dela koji sadrži stanje proizvodnje te vrste u svetu i kod nas, sa malim osvrtom na njenu perspektivu, svaki projekat u voćarstvu i vinogradarstvu počinje od:
I AGROEKOLOŠKIH uslova koji obuhvataju: lokaciju, veličinu zasada, klimatske karakteristike lokaliteta, pedološke karakteristike zemljišta i saobraćajne uslove – putna mreža
II EKONOMSKIH uslova koji obuhvataju: podatke o investitoru, radnu snagu, potrebnu mehanizaciju, stručni nadzor nad odvijanjem investicije
III TEHNOLOGIJA PODIZANJA ZASADA koji obuhvata: priprema zemljišta i agromelioracije, izbor sorti i podloga, izbor sadnica, rastojanje sadnje, sistem uzgoja, sadnja, nega zasada posle sadnje – I vegetacija, nega zasada u II vegetaciji, nega zasada u III vegetaciji (za vrste koje imaju taj zahtev)
IV PRIMENJENA TEHNOLOGIJA U PUNOJ EKSPLOATACIJI koja obuhvata: ishranu, rezidbu (zimsku i letnju), vezivanje (kod vrsta koje to imaju), navodnjavanje, održavanje zemljišta, zaštita od bolesti i štetočina, proređivanje (kod pojedinih vrsta), berbu, transport, čuvanje plodova (po potrebi), negu posle berbe.

Na kraju se daje ekonomski efekat eksploatacije zasada na godišnjem nivou.

V PREDRAČUN TROŠKOVA INVESTICIJE obuhvata:
– Predračun troškova pripreme zemljišta i agromelioracija
– Predračun troškova sadnje
– Predračun troškova nege posle sadnje ( I vegetacija)
– Predračun troškova nege u II vegetaciji
– Predračun troškova nege u III vegetaciji
– Ukupni troškovi ulaganja u zasad (po 1 ha)
– Predračun troškova obezbeđenja izvorišta vode i sistema za navodnjavanje
– Potrebna mehanizacija
– Ograđivanje zasada
– Zaštitne mreže od grada, sunca, kiše i slično
– Predračun troškova nege u punoj eksploataciji

VI REKAPITULACIJU troškova – Ekonomski efekat cele investicije.

Investicioni projekat je osnova za izradu biznis plana.

Savremeno organizovana proizvodnja u poljoprivredi sve više poprima industrijski karakter. Specijalizacijom proizvodnje organizacija postaje sve složenija, pa i kreativne sposobnosti organizatora proizvodnje dolaze sve više do izražaja. Ukoliko organizator procesa proizvodnje primenjuje naučne metode rada, savremena naučna dostignuća i praktična iskustva u organizaciji, utoliko je proizvodnja uspešnija. Pravilno usmeravanje proizvodnje u određenom pravcu i racionalna organizacija rada na navedenim osnovama sigurna su pretposlavka za postizanje zadovoljavajućeg uspeha proizvodnje. Zbog toga se mora obezbediti racionalno korišćenje radnog vremena, radne snage, opreme, reprodukcionog materijala i finansijskih sredstava.

Proizvodnju je potrebno organizovati na taj način, da se omogući potpuno usklađivanje svih proizvodnih procesa, posebno onih, kod kojih se ispoljava visok stepen uslovljenosti, kada je reč o vremenu izvođenja pojedinih radnih operacija, potrebnoj radnoj snazi, opremi, finansijskim sredstvima itd. Često puta i najmanja neusklađenost u tom pogledu može nepovoljno da se odrazi na finansijski rezultat. Pokazatelji uspeha poslovanja podložni su čestim promenama, pa se i organizacija proizvodnje mora usklađivati, odnosno menjati, kako bi se i u promenjenim uslovima postigao visok stepen ekonomičnosti, rentabilnosti i produktivnosti rada. Organizacija proizvodnje trebalo bi da se posmatra kao dinamičan proces u kojem se primenom određenih postupaka racionalizacije rada obavlja neprekidno usavršavanje proizvodnje u konkretnim uslovima. Malom izmenom samo jednog činioca proizvodnje, moraju se sagledati posledice takve izmene na rezultate proizvodnje i način organizacije proizvodnje prilagoditi nastalim izmenama. Sve ove faktore treba da uskladi i na najbolji način ukonponuje Investicioni projekat za podizanje savremenog zasada voća.

Izvor: master voćarsva i vinogradarstva Radmila Koprivica, PSSS Beograd

Foto: Freepik


reklama