Značaj sumpora u đubrenju

26

Poslednjih godina sumpor sve više privlači pažnju poljoprivrednih proizvođača i zauzima sve istaknutije mesto u đubrenju poljoprivrednih kultura.

Razlog tome je porast saznanja o potrebama pojedinih kultura za sumporom i njegovim velikim uticajem na biljku, a s druge strane dolazi do postupnog smanjenja ukupne količine sumpora u tlu.

Do smanjenja u tlu dolazi zbog manje industrijske emisije sumpora u atmosferu, odakle se padavinama taložio u zemljištu, manje potrošnje pesticida sa sumporom kao i uzgoja visokoprinosnih sorti i hibrida koji iznose iz tla veće količine sumpora.

Sumpor ima značajnu ulogu u svim životnim procesima biljke, a jedna od najznačajnijih činjenica u vezi sumpora je njegov uticaj na povećanje sadržaja ulja i proteina u biljci.

Sumpor je važan i za fotosintezu, povećava otpornost biljaka na sušu i niske temperature, pospešuje formiranje kvržica na korenju mahunarki što se odražava na bolju fiksaciju azota iz vazduha.


reklama