Na prostoru bivše subotičke Azotare gradiće se solarna elektrana

104

Novosadska kompanija “Untermolo” planira da u Subotici izgradi solarnu elektranu Bikovo. Reč je o delu parcele bivše Azotare, između koridora železničke pruge Beograd-Novi Sad-Subotica, opštinskog puta Subotica-Čantavir i vodotoka Čikera, u ataru naselja Bikovo.

Obuhvat plana detaljne regulacije koji je Grad Subotica stavio na rani javni uvid iznosi nešto manje od 80 hektara zemljišta, a reč je o neizgrađenom zemljištu.

Na ovoj lokaciji predviđena je izgradnja kompleksa solarnog postrojenja, odnosno postrojenja za proizvodnju električne energije iz energije sunca i plasiranje proizvedene energije u prenosni sistem. Prema planiranoj koncepciji, predviđeno je postrojenje maksimalne moguće instalisane snage, preko 50 MW i njegovo priključenje na prenosnu mrežu.

FN paneli biće postavljeni severno i južno od postojećeg glavnog internog puta koji kompleks povezuje sa spoljnom saobraćajnom mrežom. Unutar ovih površina paneli će biti grupisani u blokove između kojih je potrebno formirati pristupne puteve koji će služiti i kao koridori podzemne sabirne srednjenaponske mreže koja proizvedenu električnu energiju treba da dovede do glavnog transformatorskog postrojenja – trafo stanice.

U okviru kompleksa planirane solarne elektrane predviđena je i izgradnja komandno-nadzorne zgrade u koju se smešta potrebna oprema za upravljanje sistemom. Ovaj objekat će biti lociran u blizini trafo stanice, kako bi se formirala racionalna mreža internih komunikacionih vodova do FN panela.

Priključenje solarne elektrane Bikovo na postojeći DV 110 kV broj 133/3 planirano je izgradnjom nadzemnog visokonaponskog dalekovoda.

Plan koji je izradilo Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica, biće na ranom javnom uvidu do 19. januara 2022. godine.

Izvor: eKapija

Foto: Pixabay, Unsplash


reklama