Mehanizacija i melioracije

Podešavanje sejalice za siguran rod

Rezultati brojnih istraživanja ukazuju na neophodnost prilagođavanja režima rada sejalica karakteristikama semena i uslovima na parceli. Visoka preciznost u radu, kao i mogućnost prilagođavanja pneumatske sejalice za specifične uslove pojedinačne parcele daje prednost ovakvim sejalicama u odnosu na sejalice manjeg tehnološko–tehničkog kvaliteta. Manipulacija sejalicom je veoma bitna i to od transporta (od domaćinstva do parcele […]

Priprema suvog zemljišta za setvu

Ukoliko do pripreme zemljišta za jesenju setvu potraje sušni period, većina ratara neće moći blagovremeno i kvalitetno da obavi klasičnu obradu oranica, već će biti prinuđeni da primene, takozvanu, redukovanu obradu zemljišta. Svako prevrtanje tla u sušnom periodu je otežano i ne postoje načini za brzo i kvalitetno usitnjavanje. Zbog toga je potrebno naći najbolje […]

Konzervacija i zaštita traktora za zimu

Pre nego se traktor stavi van upotrebe na nekoliko meseci tokom zimskog perioda, preporučuje se da se obave mere zaštite kako bi se obezbedilo da na traktoru ne dođe do oštećenja za vreme stajanja. Prilikom konzerviranja, traktor mora biti apsolutno ispravan. A, ukoliko to nije slučaj, prvo ga dovesti u ispravno stanje pa tek onda […]

Uloga i značaj mikroakumulacija

Male brdske akumulacije i vodne retenzije imaju višestruki značaj – koriste se za navodnjavanje brdskog zemljišta, za zadržavanje poplavnih talasa, i na taj način štite nizvodni teren od poplava, kao i za zaštitu zemljišta od erozije, odnosno spiranja površinskog kvalitetnog sloja zemljista. Male akumulacije otvaraju nove mogućnosti za navodnjavanje voćnjaka, vinograda i ostalih poljoprivrednih kultura, […]

Zaštita od mraza pomoću mini-rasprskivača

Proleće je period kad biljka ulazi u vegetaciju, počinje sa razvijanjem bočnih grana, zelene mase i cvetova, a upravo su cvetovi najosetljiviji u to vreme zbog prolećnih mrazeva koji mogu da unište planiran rod. Najsigurnija metoda za zaštitu od prolećnih mrazeva svakako je upotreba mini-rasprskivača ili ’Fogging sprey’. Mikrokišenje je nastalo od sistema ’kap po […]

Tarupiranje u voćarstvu

I kod nas i u svetu, jedan od najvećih problema rezidbe u voćarstvu je veliki ostatak drvene mase posle te pomotehničke mere. Drvena masa se ranije uklanjala tako što se spaljivala po obodu voćnjaka. Danas postoje zakoni koji to zabranjuju i poljočuvarske službe koje kontrolišu sporovođenje tih zakona. Jedna od mogućnosti rešavanja problema biljnih ostataka […]

Uticaj mašina na visinu i kvalitet prinosa

Proizvodnja hrane, posebno na većim imanjima, ne može se zamisliti bez raznovrsne i kvalitetne mehanizacije. Utvrđeno je da mehanizacija učestvuje u ostvarivanju genetskih potencijala na nivou 40 do 50 odsto. Praktično, nema uspešne proizvodnje  bez savremene mehanizacije i njene pravilne primene. Međutim, ako se mehanizacija nepravilno primjenjuje, nema je dovoljno ili je lošeg kvaliteta, posledice […]

Odvodnjavanje zemljišta

Suvišnu vodu iz zemljišta možemo odstraniti na više načina, što zavisi of njenog porekla. To se obično čini izgradnjom odvodnih kanala u podnožju brda ako voda s njih otiče, gde nagib treba pošumiti i potraviti da bi se sprečilo naglo oticanje vode ili izgradnjom otvorenih ili zatvorenih kanala (drenaža), ako je u pitanju podzemna voda […]

Prikaži sve objave